Regulamin (będący równocześnie kontraktem terapeutycznym) Centrum Rozwoju Poprzez Ciało (dotyczy pełnoletnich pacjentów)

 1. Sesje i konsultacje psychologiczne oraz oddechowe, a także nauka medytacji, zajęcia jogi, kursy i szkolenia obywają się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu ich terminu za pośrednictwem nr tel. 886371615, mailowo: kontakt@magdaroclawska.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie internetowej oraz ich opłaceniu.
 2. W przypadku wizyt pierwszorazowych warunkiem rezerwacji terminu jest wniesienie opłaty w dniu zapisu. Brak wniesienia opłaty skutkuje anulowaniem zapisu w kalendarzu danego psychologa lub terapeuty.
 3. Potwierdzenie wizyty jest rozumiane jako zobowiązanie do stawienia się na niej. Niepojawienie się na wizycie skutkuje koniecznością wniesienia za nią 100% opłaty.
 4. Spóźnienie się na wizytę będzie skutkowało skróceniem czasu jej trwania o długość opóźnienia.
 5. Sesje psychologiczne odbywają się regularnie, zazwyczaj 1 raz w tygodniu. Klient jest zobowiązany do pamiętania o swoim terminie sesji.
 6. Czas trwania sesji wynosi 50-55 min. i podlega opłacie zgodnie z aktualnym cennikiem, istnieje możliwość opłacenia wizyt przelewem z góry za cały miesiąc (za 4-5 wizyt) na rachunek: Magda Rocławska – Poprzez Ciało 86 1140 2004 0000 3502 7942 4724 tytułem „Zapłata za konsultację/ sesję psychologiczną/ oddechową.”
 7. W trakcie cyklicznych spotkań terapeutycznych, w przypadku braku możliwości wniesienia przez pacjenta opłaty za daną sesję, decyzję na temat kontynuacji spotkań i terminu uiszczenia płatności podejmuje specjalista. Jeżeli pacjent zalega z opłatą, dalsze wizyty zostają zawieszone do czasu uregulowania zadłużenia. Sesja zdalna może się odbyć wyłącznie wtedy, kiedy jest wcześniej opłacona.
 8. Odwoływanie spotkań i odpłatność za nieobecności
  1. Zaplanowane po rozpoczęciu terapii cykliczne spotkania są odpłatne w ramach dostępności terapeuty także w wypadku nieobecności pacjenta, poza wymienionymi poniżej wyjątkami.
  2. Jeżeli wizyta nie może się odbyć, należy ją odwołać wysyłając SMS na numer 886371615 lub e-mail na adres: kontakt@magdaroclawska.pl. Ewentualnie można zmienić wizytę w gabinecie na wizytę, zdalną (online), w tym samym dniu i o tej samej godzinie.
  3. Sesje, które nie odbywają się z powodu nieobecności terapeuty nie wymagają opłacenia.
  4. Sesje, które odbywają się w poniedziałek lub wtorek mogą być odwołane w poprzedzającą sobotę do godz. 13:00
  5. Odwołanie terminu sesji lub konsultacji psychologicznej lub oddechowej w czasie krótszym niż 2 dni robocze, lub niestawienie się na spotkanie bez informacji na ten temat, wiąże się z pełną odpłatnością za dane spotkanie, co wynika z konieczności zarezerwowania czasu specjalisty.
  6. Wizyta odwołana nieregulaminowo jest odpłatna niezależne od wydarzeń losowych takich jak np. nagłe zachorowanie, kwarantanna, trudności z dojazdem czy sprawy rodzinne.
  7. W przypadku odwołania sesji przez psychologa/ terapeutę w terminie do 24h przed planowanym spotkaniem nie jest pobierana opłata za sesję i w miarę możliwości jest proponowane spotkanie w innym terminie w tym samym tygodniu lub dodatkowe spotkanie w kolejnym tygodniu.
 9. Dokumentacja psychologiczna jest sporządzana według obowiązujących zasad prawnych, przechowywana w siedzibie placówki, poufna i chroniona przed dostępem osób postronnych.
 10. Psycholodzy, Terapeuci i Pacjenci placówki będący w relacji terapeutycznej zobowiązani są do przestrzegania regulaminu będącego równocześnie kontraktem psychologicznym.
 11. Sesje psychologiczne lub oddechowe, które odbywają się zdalnie muszą być opłacone przed terminem planowanego spotkania. Opłata przed sesją jest warunkiem rozpoczęcia danej sesji. Sesje opłaca z co najmniej 1- dniowym wyprzedzeniem przelewem bankowym, tak aby środki zaksięgowały się na rachunku bankowym placówki.
 12. Opłaty za usługi dostępne w Poprzez Ciało mogą ulegać zmianie.
 13. Przerwa w terapii obejmująca dwie kolejne sesje, przy braku informacji na temat nieobecności, traktowana jest jako rezygnacja z terapii i skutkuje zwolnieniem rezerwacji terminu cyklicznych spotkań.
 14. Jeśli Klient ma objawy infekcji (podwyższoną temperaturę ciała, katar, kaszel, problemy z oddychaniem itp.) powinien odwołać sesję albo może zamienić na sesję online.
 15. Klient ma prawo zadawać pytania dotyczące kwalifikacji terapeuty, jego wykształcenia oraz doświadczenia.
 16. Klient może nie zgadzać się ze zdaniem terapeuty, odmówić odpowiedzi na pytania lub odmówić określonej techniki terapeutycznej.
 17. W każdym momencie Klient ma prawo zrezygnować z terapii lub poprosić o zmianę terapeuty, o czym powinien powiadomić terapeutę.
 18. Psycholog/ terapeuta gwarantuje zachowanie tajemnicy zawodowej i pełnej poufności danych osobowych stosownie do obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy o zawodzie psychologa oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
 19. W szczególnych sytuacjach, m.in. zagrożenia zdrowia lub życia ludzkiego oraz innych, w których psycholog/ terapeuta jest prawnie do tego zobowiązany, dane osobowe pacjenta mogą zostać ujawnione właściwym organom i podmiotom na mocy przepisów wynikających z Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego, Kodeksu Karnego i innych ustaw.
 20. W stanach zagrożenia zdrowia i życia pacjenta lub innych osób specjaliści mają prawo zatrzymać pacjenta w placówce i wezwać służby ratownicze, wg art. 21. Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego z dnia 19.08.94 r.
 21. Zapisy regulaminu mogą być raz w roku uaktualniane przez kierownictwo placówki. Aktualny regulamin obowiązuje od daty wprowadzenia zmian oraz po podpisaniu go przez pacjenta.
 22. Celem zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w obiekcie Poprzez Ciało, a także dla ochrony zdrowia Pacjentów w placówce funkcjonuje monitoring wideo. Monitoring nie funkcjonuje w pomieszczeniach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne, w trakcie udzielania pacjentom tych świadczeń.

Integralną częścią Kontraktu Terapeutycznego jest Kodeks Etyczny Psychologa.

Zapisując się na konsultacje i sesje psychologiczne i oddechowe poprzez formularze kontaktowe zamieszczone na stronie internetowej równocześnie oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję warunki regulaminu Centrum Rozwoju Poprzez Ciało.